วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับวิทยากร พร้อมทั้งให้แนวคิดการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีต่าง ๆ แก่คณะครู และบุคลากร ณ ห้องประชุมสาธร การอบรมในวันนี้ได้กับเกียรติจาก ดร.ศิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากรหลักสูตรแนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษด้วยกระบวนการวิจัย ขอบคุณคณะครู บุคลากร ที่เข้าร่วมการอบรมในวันนี้ หวังว่าทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการแก้ปัญหาในชั้นเรียนด้วยกระบวนการวิจัยภาพ: อัศม์เดช อินเสนเรียบเรียง: อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริงานประชาสัมพันธ์ นม.ป.