การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 18,23-24 มิถุนายน 64 ณ ห้องประชุมสาธร

ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อ…

View More การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 18,23-24 มิถุนายน 64 ณ ห้องประชุมสาธร

การประเมิน การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564

วันนี้ (22 มิถุนายน 2564)…

View More การประเมิน การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564