วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ดร.วรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูงานแนะแนวโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563: กิจกรรม “เปิดประตูสู่ราชสุดา 63” ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงาน ได้มีการจัดกิจกรรม โดยแบ่งเป็นฐานต่างๆ เช่น กิจกรรมฉันอยากเป็นครู (สำหรับนักเรียนหูหนวกและนักเรียนที่มีการได้ยิน) กิจกรรมฉันอยากเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ (สำหรับนักเรียนหูหนวก) ฉันอยากเป็นล่ามภาษามือ (สำหรับนักเรียนที่มีการได้ยิน) รวมถึงการชี้แจงการรับนักศึกษาระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 การแนะนำการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยราชสุดา และกิจกรรมครู นักเรียน และผู้ปกครองพบอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร ในโอกาสเดียวกันนี้ ศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำความรู้ที่ได้รับเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและประกอบการตัดสินเพื่อศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป

ภาพ: ชิโนรส สุวรรณเจริญ
งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
www.nmpschool.ac.th