วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดย ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงาน ฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนานักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของกลุ่มบริหารทั้ง 5 กลุ่มงาน ประกอบไปด้วย กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและกลุ่มบริหารวิชาการซึ่งภาคเรียนนี้โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ 100 % แต่ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการหลักของกรมอนามัยอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ครู และบุคลากร ขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่นำบุตร หลานเข้าเรียน และปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดภาพ:อัศม์เดช / เกศราเรียบเรียง:อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริงานประชาสัมพันธ์ นม.ป.www.nmpschool.ac.th