วันที่ 8 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2563 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ณ ห้องประชุมสาธร การประชุมวันนี้ เป็นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 และเรื่องอื่น ๆ ขอบคุณคณะครูที่เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงพร้อมนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ได้เต็มศักยภาพต่อไปภาพ: อัศม์เดช อินเสนเรียบเรียง: อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริงานประชาสัมพันธ์ นม.ป. www.nmpschool.ac.th