วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 นางแสงจันทร์ เพ็ญจภาค รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ณ ห้องประชุมสาธร การอบรม ฯในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร และคณะให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งการอบรมประกอบไปด้วย พฤติกรรมของนักเรียนที่มีความบกพร่องประเภทต่าง ๆ / ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรม/การวิเคราะห์หน้าที่ของพฤติกรรม(Functional Behavior) /วัตถุประสงค์ของพฤติกรรม/การเสริมแรงและการลงโทษตัวเสริมแรง/เทคนิคการสอนพฤติกรรมใหม่/เทคนิคการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และการเขียนแผน BIP ขอบคุณกลุ่มบริหารวิชาการที่จัดการอบรม ฯ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทุกท่านในการเข้าร่วมการอบรม ฯเป็นด้วยดี และได้รับประโยชน์จากการอบรม พร้อมนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักเรียนในโอกาสต่อไปภาพ:อัศม์เดช อินเสนรายงาน:อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริงานประชาสัมพันธ์ นม.ป.