โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Video List
รับชม VTR โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
CONNEXT ED CROWDFUNDING ร่วมบริจาคเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เด็กไทย
ชุดความรู้เสริมสร้างทักษะป้องกันโรคฯ(ภาษามือ) ตอน ปฏิบัติการป้องกันตนเองจากโควิด-19 ในโรงเรียน
ชุดความรู้เสริมสร้างทักษะป้องกันโรคฯ(ภาษามือ) ตอน แนวทางปฏิบัติเมื่อต้องกักตัว 14 วัน
ชุดความรู้เสริมสร้างทักษะป้องกันโรคฯ(ภาษามือ) ตอน รู้จักโควิด 19 และแนวทางการดูแลอนามัยส่วนบุคคล
การอบรมตามโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
Video List
แลกเปลี่ยนมุมมองทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ณ สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์
ยกระดับ และพัฒนาอาชีพตามโครงการการสอนอนาคตการศึกษา CONNEXT ED
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565
กิจกรรมตลาดนัดหอนอน ประจำปี 2565
ผลลัพธ์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการเกษตรแบบผสมผสาน ประจำปี 2565
พิธีเปิดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซด์