อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนออทิสติก

View More อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนออทิสติก