อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนออทิสติก

View More อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนออทิสติก

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ก็ ครั้งที่ 1 การอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

View More การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ก็ ครั้งที่ 1 การอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565