โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์องค์กร

วิสัยทัศน์โรงเรียน

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาอาชีพสู่การมีงานทำ ก้าวล้ำเทคโนโลยี

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิต
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาอาชีพสู่การมีงานทำ
 4. จัดการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรม การเรียนรุ้ที่เหมาะสมกับความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคล
 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
 6. นำเทคโนโลยีสู่การบริหารจัดการสถานศึกษา
 7. สร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง
 8. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

 

เป้าหมาย

 1. ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 3. ผู้เรียนได้รับการฝึกอาชีพ 1 คน 1 อาชีพ
 4. ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคล
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ
 6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. สร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 8. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

 

กลยุทธ์องค์กร

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ด้านอาชีพ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา
 3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรม การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคล
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
 5. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. สร้างเครือข่ายชุมชน ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 7. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน