โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์องค์กร

วิสัยทัศน์โรงเรียน

มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรม นำความรู้ ควบคู่การมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามวิถีพอเพียง

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 2. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ ได้ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
 3. พัฒนาผู้เรียนให้รู้เท่าทันสื่อ และใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
 4. จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคล
 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิต และสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน
 6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอาชีพ สู่การมีงานทำ
 7. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
 8. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 9. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยบูรณาการทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ

 

เป้าหมาย

 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาโดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
 3. ผู้เรียนรู้เท่าทัน และใช้สื่อ เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
 4. ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิต และสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน
 5. ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะอาชีพสู่การมีงานทำ
 6. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ
 7. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 8. ส่งเสริมความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

 

กลยุทธ์องค์กร

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ มีความรู้ และทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ด้านอาชีพสู่การมีงานทำ สามารถดำรงชีวิต และปรับตัวได้ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน
 3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐาน และมีความเป็นมืออาชีพ
 4. พัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษา
 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์กรภายนอก ในการ่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่นน่าอยู่ ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้
 7. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ