โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

          ปีที่ได้รับ

       หน่วยงานที่มอบ

     ชื่อรางวัลที่ได้รับ

         ภาพประกอบ

                2563

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 กระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรีญทอง OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ บกพร่องทางสติปัญญา ด้านวิชาการ

             2565

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                    นครราชสีมา เขต 1 

รางวัลโรงเรียนคุณธรรม 2 ดาว สพฐ. มอบโดยนายกิตติพงษ์  โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 

             2565

สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 ประจำปี 2565

            2565

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

      รางวัล IQA AWARDS            ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 

            2566

           ระดับเขตตรวจราชการ

      รางวัล โรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2565