โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

  ปีที่ได้รับรางวัล/ผลงาน

    หน่วยงานที่มอบ/เกี่ยวข้อง

    ชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล/ผลงาน

      รูปภาพประกอบ

                 2563

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                   กระทรวงศึกษาธิการ

      นายอัครินทร์  จิระเศรษฐสิริ  ครู คศ.1

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ  บกพร่องทางการได้ยิน ด้านวิชาการ

                 2563

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                   กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวจุฑามาศ  ลีลาวัฒนพาณิชย์  ครู คศ.1

รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ บกพร่องทางสติปัญญา ด้านบริหารจัดการ

                 2564

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                   กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.อรอินทร์  คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

รางวัลระดับเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  ด้านบริหารจัดการ

                2565

.

       ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

  ดร.อรอินทร์   คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

   นางสาวอัญอานัณท์  รัตนะดิสรณ์ ครู คศ.3

   รางวัลคนดี ศรีย่าโม ประจำปี 2565

                2565

      สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                         นครราชสีมา เขต 1 

ดร.วรพล  ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาคภูมิ  รักษาสุวรรณ  ครู คศ.1

นายสุพัฒน์  ศรีแก้ว ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ  ลีลาวัฒนพาณิชย์ ครู คศ.1

  รางวัลครูดี ศรีโคราช ประจำปี 2565 

                 2565

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                     นครราชสีมา เขต 1 

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ได้รับรางวัลคุรุชน คนคุณธรรม ระดับดีเยี่ยม มอบโดยนายกิตติพงษ์  โด่งพิมาย     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

                 2565

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                     นครราชสีมา เขต 1 

ดร.อรอินทร์  คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม และรางวัลคุรุชน คนคุณธรรม ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2565 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

                 2565

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                  กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.อรอินทร์  คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ

                 2565

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                  กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวจุฑามาศ  ลีลาวัฒนพาณิชย์ ครู คศ.1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม บกพร่องทางสติปัญญา  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ การส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

                 2565

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                  กระทรวงศึกษาธิการ

นายอัครินทร์  จิระเศรษฐสิริ ครู คศ.1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง OBEC AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม บกพร่องทางการได้ยิน  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ

                 2565

        สมาคมกีฬาคนหูหนวกไทย

  นายภาคภูมิ  รักษาสุวรรณ ครู คศ.1

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตซอลคนหูหนวกทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ คนหูหนวก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ประเทศมาเลเซีย

                 2565

       สมาคมกีฬาคนหูหนวกไทย

   นายอุเทน  ช่างทองมะดัน ครู คศ.1

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนักกีฬาแบดมินตันคนหูหนวกทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ คนหูหนวก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ประเทศมาเลเซีย

                 2566

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา             ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

 1.นางสาวธัญญารัตน์  เมืองอินทร์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

2.นางสาวฐิติชญา  ศรีแก้ว ครู คศ.1

3.นางสาวศศิธร  ศรีสมสุข  ครู คศ.1

4.นายอุเทน  ช่างทองมะดัน ครู คศ.1

ได้รับรางวัล ครูดี ศรีโคราช ประจำปี 2566 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

                 2566

   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

 นางสาววาสนา  สุขเกษม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ได้รับรางวัล คนดี ศรีย่าโม ประจำปี 2566 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

                 2566

   สมาคมภาคีเครือข่ายสโมสรลูกเสือไทย

 ดร.อรอินทร์  คลองมิ่ง  ผู้รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.วรพล  ธุลีจันทร์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวธัญญารัตน์  เมืองอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ได้รับรางวัลผู้บริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษา

นางอารีย์  รักษาสุวรรณ ครู คศ.3 / นางศิราวรรณ ทัพวิชัย ครู คศ.3/ นางสาวอัญอานัณท์  รัตนะดิสรณ์ ครู คศ.3/ นางธัญรัศมิ์  ชูไชยวัฒน์ ครู คศ.3/ นางรักพิชยา ภัทรชัยชนม์ ครู คศ.3/ นายสุพัฒน์  ศรีแก้ว ครู คศ.2/ นายอุเทน ช่างทองมะดัน ครู คศ.1/ นายอัครินทร์  จิระเศรษฐสิริ ครู คศ.1 และนางสุนันทา  เสือโต 

ได้รับรางวัล ครูดีวิถีลูกเสือ