โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

ประวัติความเป็นมา

       ข้อมูลทั่วไป

          ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลจังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่เลขที่ 70/23  ถนนมิตรภาพ  ซอยมิตรภาพ  19 ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  30000 โทรศัพท์  044 214983 โทรสาร  044 214984E-mail   punyanukul_korat1@hotmail.comWebsite   www. nmpschool.ac.th www.facebook.com/nmpschool  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย  ถึงระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่จำนวน 15 ไร่ 3 งาน 35 ตารางมีเขตพื้นที่บริการ 5 จังหวัดได้แก่  นครราชสีมา  สุรินทร์  บุรีรัมย์  ชัยภูมิ  และศรีสะเกษ 

      ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนศึกษาพิเศษนครราชสีมาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนให้เป็นไปตามลักษณะการจัดการศึกษา   โดยนายอดิศัย  โพธารามิก  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2546 เป็นโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล  จังหวัดนครราชสีมา  ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน   ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตการศึกษา 11 ได้แก่  บุรีรัมย์  สุรินทร์ ชัยภูมิ  ศรีสะเกษและนครราชสีมา    กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนขึ้น  เมื่อวันที่  23 เมษายน  2536 โดย นายคูณ นามบุรินทร์เป็นผู้บริหาร นายทองขาวโคตรโยธา  เป็นผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  นายวินัย  พัฒนรัฐ  เป็นผู้อำนวยการกองการศึกษาพิเศษ  และนายบรรจง   พงศ์ศาสตร์   เป็นอธิบดีกรมสามัญศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ 15 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา 

     ปัจจุบันโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล  จังหวัดนครราชสีมา  ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อรอินทร์  คลองมิ่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน คนปัจจุบัน

                   ปรัชญาโรงเรียน  การศึกษา คือ แสงสว่างนำทางชีวิต

                   อักษรย่อของโรงเรียน    นม.ป.

                  คติประจำโรงเรียน  นฺตถิปฺญญา สมา อาภาความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี