โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอรอินทร์  คลองมิ่ง วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปร.ด สาขาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา