การประชุมข้าราชการครูเเละบุคคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานการประชุมข้าราชการครูและทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสาธร
สาระสำคัญในการประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ และการขับเคลื่อนงานตามขอบข่ายโครงสร้างการบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงานรวมถึงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ 2566 ภายใต้ความร่วมมือจากคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากร โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารทั่วไป
เรียบเรียง : ชลลดา บุญธรรม
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 50