วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา จันทเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดย นางศิราวรรณ ทัพวิชัย ครูชำนาญการพิเศษ ได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด พร้อมนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
Post Views: 38