📣วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ดร.อรินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา กล่าวต้อนรับคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ร่วมติดตาม ตรวจสอบ ในวันนี้ พร้อมทั้งร่วมให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงที่กำหนดไว้
งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการตามแนวทางของกระทรวง และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจากผลการดำเนินงานครบทั้ง 6 องค์ประกอบ ภายใต้การบริหารงานโรงเรียนคุณภาพ NMP Spirit model ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และสถานศึกษาในเชิงประจักษ์
จากผลการดำเนินงานดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ามาติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรจะนำสิ่งที่ท่านแนะนำมาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 100