วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา สามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งนำเสนอและสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดปีการศึกษา
 
กลุ่มงาน/งาน : งานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารทั่วไป
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 46