วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยภายในโรงเรียน จัดโดยงานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ณ โดมอเนกประสงค์
 
 
กลุ่มงาน : งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : อัศม์เดช/อับดลรอหมาน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 48