วันที่ 27 มกราคม 66 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ดร.วรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูเข้สร่วมหารือกับนายสุดชาย บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาในหลักสูตรอาชีพให้แก่นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สามารถศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร่วมถึงได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวทางในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในอนาคต
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : อัศม์เดช อินเสน
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 91