โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น. กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครู บุคลากรจัดทำคลิปการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในการจัดโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้โอวาทและให้แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์เช่นนี้ การอบรมทั้งสองวันนี้ได้รับการชี้แนะจาก ดร.วรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รวมถึงได้รับความร่วมมือจากคุณครู บุคลากรทุกคนเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณวิทยาการทั้ง 3 คนได้แก่ นายพิทักษ์ วัฒนา ตำแหน่งครูชำนาญการ นายอัศม์เดช อินเสน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และนายอับดลรอหมาน ดำท่าคลอง ตำแหน่ง พนักงานราชการ ที่มาให้ความรู้ดังกล่าว รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ให้การดำเนินโครงการผ่านไปด้วยดี และกลุ่มบริหารวิชาการมีความคาดหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และคุณครู บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
งาน/กลุ่มงาน : งานสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการ ถ่ายภาพ: อัศม์เดช/อับดลรอหมาน เรียบเรียง: อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Exit mobile version