วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกราฟิกและสิ่งพิมพ์ ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีออกแบบกราฟิกและสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งนางสาววาสนา สุขเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธี

     กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกราฟิกและสิ่งพิมพ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักการออกแบบโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Canva นำหลักการออกแบบไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีแกนนำเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน รวมทั้งสิ้น 20 คน

      กิจกรรมนี้จะนำผลงานการออกแบบของนักเรียนจัดประกวดเพื่อหาผลงานที่มีความโดดเด่น เพื่อมอบรางวัลและจัดแสดงนิทรรศการในงานเปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2565 ที่จะจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้

       ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้โอวาทและให้กำลังใจ พร้อมสนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้อย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ รวมถึงทักษะการใช้เทคโนโลยี สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในส่วนพิธีปิดการอบรม ฯ ประธานในพิธี มอบมายให้นางสาววาสนา สุขเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรม ฯ และกล่าวปิดกิจกรรม

     ขอขอบคุณคณะวิทยากร คณะทำงานที่ร่วมดำเนินกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Post Views: 55