วันนี้ (19 ธ.ค.63) เวลา 09.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการเปิดโครงการผู้นำนักกีฬาทำกิจกรรมในสถานศึกษา (In-School Activity by AIC Member and Athlete Leaders) ณ ห้องประชุมสาธร การจัดโครงการวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเรียนรู้การเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพภาพ: อัศม์เดช อินเสนเรียบเรียง: อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริงานประชาสัมพันธ์ นม.ป.