📣วันที่ 14 กันยายน 2565 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำ สำหรับเด็กพิเศษ” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสาธร
การเสวนาดังกล่าวผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ ดร.วรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเสวนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนางานอาชีพเพื่อการมีงานทำให้แก่เด็กพิเศษ ระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมโรงผลิตน้ำดื่ม และโรงผลิตหมี่โคราช โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรเสวนา ประกอบด้วย
1.นางสาวจุฑามาศ ชาติเกษม ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา
2.นางเกศแก้ว บุญแสง เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
3.นางจุฑาทิพย์ กรีจังหรีด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
ทางโรงเรียนจะนำองค์รู้ในครั้งนี้ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำให้แก่เด็กพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
ถ่ายทอดสด : ทัศริยา เสียงไพเราะ
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 47