โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น. นางสาววาสนา สุขเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ที่ได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาสังคมศึกษาและวิชาประวัติศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้วยทฤษฎี CIPPA MODEL
การเรียนรู้ด้วยทฤษฎี CIPPA MODEL มุ่งหวังให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนทั้งร่างกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์ ยึดกระบวนการกลุ่มเป็นแนวทางการเรียนรู้ ผ่านขั้นตอนการจัดกิจกกรม 7 ขั้นตอน ณ หมู่บ้านปราสาท แหล่งโบราณคดี 3,000 ปี /อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลุล่วงไปด้วยดี

ภาพ:อับดลรอหมาน ดำท่าคลอง
รายงาน:อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
งานประชาสัมพันธ์ นม.ป

Post Views: 72