วันที่ 10 มีนาคม 2564 นางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนกิจกรรมตามงานโครงการ เตรียมนักเรียนโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานรุ่นที่ 1 แบ่งเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน 30 คน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจำนวน 20 คน รวมจำนวน 50 คน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนแกนนำจิตอาสาพาสู่โลกกว้าง “เสริมพลังเด็กดี ศรี นม.ป.” ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ซึ่งภายในไร่มีสวนผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงสุกรแคระ พืชสวนต่างๆมากมาย นักเรียนได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรม Activities เช่น กระเช้าลอยฟ้า รถเอทีวี รถดริฟต์ เรือบัมเปอร์ ล่องแก่ง เป็นต้น ขอขอบคุณกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการ ที่จัดกิจกรรมดี ๆ สนับสนุน และส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
ภาพ: อับดลรอหมาน/เกศรา เรียบเรียง: เกศรา อุทยานวิชา งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

Post Views: 105