โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา”

วันที่ 22-26 มีนาคม 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา" ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ซะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ จำนวน 18 โรงเรียน เข้าร่วมอบรม โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูบุคลากรในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา นำองค์ความรู้ปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ

Exit mobile version