วันที่ 11-12 ตุลาคม 2565 กลุ่มบริหารวิชาการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู และบุคลากรด้านการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมสาธร
การจัดประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งให้โอวาท และแนวทางในการพัฒนางานวิจัยของคณะครูและบุคลากร การอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเพื่อเป็นแนวทางในการนำองค์ความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัย ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ขอบขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส่งเสริม และให้การสนับสนุนการจัดการอบรมในครั้งนี้ หวังว่าคณะครู และบุคลากรจะนำความรู้ที่ได้รับไปแก้ไข และพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : ประสิทธิ์ สิมพร
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
 
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 94