โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

อบรมหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

วันที่ 1-2 มิถุนายน 63 เวลา 09.00-16.30 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการอบรมหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา
การอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการฝ่ายบริหาร และคณะครู ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาให้สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของผู้เรียน ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้…

Post Views: 93