วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมหลักสูตรการเชื่อมโยงข้อตกลงในการพัฒนางานกับการประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom meeting ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาบรรยาย จำนวน 2 ท่าน ประกอบไปด้วย 1.ดร.ขนิษฐา พลายเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา จ.สุพรรณบุรี 2. นายนพดล คำเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใส 5 จ.สุพรรณบุรี การจัดกิจกรรมดังกล่าวทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด หวังว่าคณะครูทุกท่านจะนำความรู้ไปใช้ในการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น พัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียนในอนาคตต่อไป ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช /อับดลรอหมาน ถ่ายทอดสด : พิทักษ์ วัฒนา /เกศรา/อัศม์เดช เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป. ————————————————— ✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th youtube : NMP Channel Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

Post Views: 67