โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

อบรมการปฏิบัติตนในยุคโควิด

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา การอบรมเรื่องการปฏิบัติ13.00-15.00 น.ดร.อรอินทร์  คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดอบรมเรื่องการปฏิบัติตนในยุคโควิด new normal  การอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (การเคหะ) ประกอบไปด้วย นางเพชรสจี ชูหิรัญญ์วัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ และนางชนัดดา ชาติอนุลักษณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมดังกล่าว ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการอบรมเพื่อนำความรู้ไปจัดการเรียนการสอนในยุค new normal ให้แก่นักเรียนในโอกาสต่อไป

Post Views: 96