องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ร่วมดำเนินการวิจัยเพื่อจัดทำหลักสูตรการอบรม Training Program for Lead Operators “Data analytics and visualization for manufacturing” สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระหว่างวันที่ 27 ม.ค.- 24 ก.พ.65 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนสาธร

หลักสูตรการอบรม Training Program for Lead Operators “Data analytics and visualization for manufacturing” เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม Excel ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งการจัดอบรมได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่าการจัดอบรมตามหลักสูตร หลักสูตรการอบรม Training Program for Lead Operators “Data analytics and visualization for manufacturing” ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านการใช้โปรแกรม Excel ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม หลังจากที่จบการศึกษาไปแล้ว และได้ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่จัดโครงการที่เป็นประโยชน์เช่นนี้ให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

หลังจากจบการอบรมตามหลักสูตร ฯ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มีการทดสอบความรู้ ความสามารถในวันที่ 23 ก.พ. 65 เพื่อเป็นการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร ฯ พร้อมออกเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมดังกล่าวอีกด้วย

กลุ่มงาน/งาน : งานการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน กลุ่มบริหารวิชาการ

เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

—————————————————

ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร

facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล

เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th

youtube : NMP Channel

Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

 

Post Views: 62