15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครราชสีมา ได้เข้ามาฉีดพ่นกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันยุงลายในโรงเรียน ขอขอบพระคุณสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครราชสีมาเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ #งานอนามัยโรงเรียน