🎉วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นางสาววาสนา สุขเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์
กิจกรรมดังกล่าวมุ่งให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เห็นคุณค่าของหลักธรรมคำสอน และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เรียบเรียง : ศิริวรรณ ขวัญวงค์
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
Youtube : NMP Channal
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 75