โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านการให้บริการสำหรับคนพิการ เพื่อเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสาธร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านการให้บริการสำหรับคนพิการ เพื่อเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสาธร
ในการนี้ ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยดร.วรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และคณะครู บุคลากร ของโรงเรียนนครราชสีมา เข้ารับการอบรม โดยมุ่งเน้นเพื่อยกระดับมุ่งสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในโอกาสต่อไป
Exit mobile version