โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

วันที่ 8-9 ก.ค.63 ผู้ปกครองนำบุตร หลานมารายงานตัว

วันที่ 8-9 ก.ค.63 ผู้ปกครองนำบุตร หลานมารายงานตัว และพบปะกับครูประจำชั้น เพื่อรายงานตัวเข้าเรียนและอยู่หอนอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การคัดกรองวัดอุณภูมิ บริการจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น
การรับนักเรียนครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 การเคหะ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ คัดกรองการเจ็บป่วยให้แก่นักเรียน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Post Views: 79