วันที่ 7-8 มีนาคม 66 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกล่าวเปิดกองลูกเสือ ตามกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
✳️กิจกรรมดังกล่าว มุ่งส่งเสริมให้ลูกเสือของโรงเรียนมีทักษะการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรัก ความสามัคคี ช่างสังเกต มีระเบียบวินัย เป็นต้นซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรตลอดการจัดกิจกรรม 2 วัน 1 คืน ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมนั้นได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ อย่างสมบูรณ์ ขอขอบคุณผู้กำกับ รองผู้กำกับทุกนายที่มีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้
กลุ่มงาน/งาน : งานลูกเสือ กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช/อับดลรอหมาน/ชูเกียรติ
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 85