วันที่ 6-8 กันยายน 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568
ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (SPBB)
สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส พร้อมกันนี้ นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมงาน ให้โอวาท และกล่าวปิดงาน ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี
 
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
เรียบเรียง : อัศม์เดช อินเสน
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 16