วันที่ 6-7 กันยายน 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ ห้องประชุมสาธร
การอบรมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ประกอบไปด้วยการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ กำหนดพฤติกรรมเชิงบวก กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย การออกแบบโครงงาน การสร้างแบบอย่างที่ดี การวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม การวางแผนการบูรณาการคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสู่ความสำเร็จ
ในการนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรที่ร่วมกันพัฒนา และขับเคลื่อนสู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้มีคุณภาพ มุ่งสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
กลุ่มงาน/งาน : งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
 
Post Views: 64