วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 2 การอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ประจำปี 2565 กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 โดยมีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการประเมิน จำนวน 4 ราย
ทั้งนี้การประเมินดังกล่าวผู้เข้ารับการประเมินได้รับคำชี้แนะในการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการ ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 70