วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้นำคณะครู และบุคลากร เข้ากิจกรรมเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีการถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน สังฆทานและจตุปัจจัย ที่วัดแดนสงบอาสภารามและวัดศรีสุรโยธิน เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรมและมีระเบียบวินัยมากขึ้น นำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข
 
กลุ่มงาน : งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เรียบเรียง : ประสิทธิ์ สิมพร
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 35