วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 1 และ 3 โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย
 
นางสาวนวินดา สูงห้างหว้า วิชาเอกการศึกษาพิเศษ (ครั้งที่ 1)
นายวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 3)
ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวน วิชาเอกดนตรีไทย (ครั้งที่ 3)
นายประสิทธิ์ สิมพร วิชาเอกสังคมศึกษา (ครั้งที่ 3)
นางสาวลออรัตน์ รุนทจิต วิชาเอกการปฐมศึกษา (ครั้งที่ 3)
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 47