วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางวิมาลา รักพรม นางสาวอำพร ราชติกา ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปี 2565 โดยได้มีการรายงานการดำเนินงานทั้ง 6 องค์ประกอบ และรายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2565 พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานแต่ละมาตรฐานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
 
กลุ่มงาน : งานประกันคุณภาพการศึกษา
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 34