วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.วรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับนักษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา เข้าศึกษาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้เสริมสร้างทักษะทางด้านภาษา และทักษะทางสังคมของนักเรียนปฐมวัย

Post Views: 129