วันที่ 12 กันยายน 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนทั้ง 3 ระดับ ซึ่งประกอบด้วยการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย เช่น ประกวดคัดลายมือ
วาดภาพระบายสีตัวละคร อ่านทำนองเสนาะ เขียนตามคำบอก และเขียนเล่าเรื่องจากภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของโลก และเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านภาษาไทย เห็นความงดงามและคุณค่าของภาษาไทย
 
กลุ่มงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เรียบเรียง : นางสาวเกศแก้ว ศรีแก้ว
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : จักรวาล ไชยพล
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 18