โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

วันที่ 1-2 กันยายน 65 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุมอาคารพิมายชั้น 2

วันที่ 1 กันยายน 65 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารพิมายชั้น 2
การอบรมดังกล่าว ดร.วรพล ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการฝึก และวิทยากรให้ความรู้ พร้อมทั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือในการควบคุมดูแลลูกเสือของการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เป็นโครงการต่อเนื่องตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินงานตามแผนงาน บูรณาการ ป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การจัดอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนแกนนำในการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาดังนี้ ลูกเสือ เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 32 คน แบ่งเป็นลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 22 คน และลูกเสือ เนตรนารีกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 10 คน ครูผู้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จำนวน 17 คน
งานลูกเสือ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดโครงการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
 
กลุ่มงาน/งาน : งานลูกเสือ กลุ่มบริหารวิชาการ
เรียบเรียง : ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวน
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Exit mobile version