วันจันทร์ที่ 7-8 สิงหาคม 2566 ดร. อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สศศ. ทั่วประเทศ โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัด สศศ. โดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กล่าวต้อนรับ และนายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ให้การต้อนรับ โดมมี ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สศศ. ทุกแห่ง ที่ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส ได้ตระหนักถึงการใช้พื้นที่เป็นฐานในการขับเคลื่อนคุณภาพสู่ความสำเร็จ เพราะแต่ละแห่งจะมีบริบทพื้นที่ในการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ พัฒนาผู้เรียนในทุกมิติ ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ การประชุมในครั้งนี้มีการแบ่งกลุ่มศึกษาแหล่งเรียนรู้ 9 ฐาน เพื่อให้ทุกท่านนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้สามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของอินทรีย์วิถีไทย และศาสตร์พระราชา ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การอนุรักษ์ดิน ดูแลน้ำ เป็นต้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้นำไปต่อยอดสู่ความสำเร็จในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น หรือมีช่องทางการประกอบอาชีพ หารายได้เพื่อดูแลครอบครัวได้
 
กลุ่มงาน : –
เรียบเรียง : สศศ.
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : สศศ. / สุนันทา เสือโต
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 23