วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างานอยามัยโรงเรียน ร่วมประชุมและนำเสนอแผนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการ Sandbox Safety zone in school ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา

ผลจากการนำเนอและร่วมประชุมดังกล่าว คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา มีมติให้โรงเรียนเปิดเรียนแบบ on site ได้ แต่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ภายใต้มาตรการนี้ ทางโรงเรียนมีการบริหาร จัดการอย่างมีระบบ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ส่งผลให้นักเรียนที่จะเข้ามาเรียนห่างไกลจากโควิด-19 ขอบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจ เพื่อลูก ๆ นม.ป. ของเราทุกคน

Post Views: 56