วันนี้(24 ก.พ.64) เวลา 08.30 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบรางวัล ให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดภาพถ่าย ตามกิจกรรมอบรมเทคนิคการถ่ายภาพและการประกวดภาพถ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
รางวัลชนะเลิศ นายอโณชา กรสุวรรณ ม.6/2 ชื่อผลงาน โรงเรียนของฉัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นส.มัทนา แสวงผล ม.6/2 ชื่อผลงาน บันไดสู่ความสำเร็จ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายธันวา บุญกองชาติ ม.4/3 ชื่อผลงาน ทางผ่าน รางวัลชมเชย นายกฤษดา คำพิลานนท์ ม.4/3 ชื่อผลงาน ตระหนักแต่ไม่ตระหนก
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา รางวัลชนะเลิศ นายรัฐธีร์ ไชยวัต ม.3/2 ชื่อผลงาน ทางเดินแห่งความสำเร็จ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายกมล ครจำนงค์ ม.3/1 ชื่อผลงาน อยู่กับธรรมชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายวีรภัทร เส็งนา ม.4/1 ชื่อผลงาน ความต่างในความเหมือน งานประชาสัมพันธ์ นม.ป. ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก ๆมีทักษะการถ่ายภาพ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต

Post Views: 121