วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2565 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมไทรงาม

กิจกรรมวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการภายใต้มาตรการ Sandbox Safety Zone in School ซึ่งประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพนับถือ และรำลึกถึงพระคุณครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน อีกทั้งยังมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนในด้านต่าง ๆ เป็นขวัญและกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติ ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี และอบอุ่น

มหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นกิจกรรมที่รวบรวบรวมผลงานของนักเรียน และผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในช่วงมาตรการ Sandbox Safety Zone in School นักเรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ นำผลการจัดกิจกรรมปรับประยุกต์ใช้ในเรียนรู้อย่างเหมาะสม

ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ปฏิบัติตนภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้วยดีเสมอมา คณะครู และบุคลากรทุกคนร่วมกันจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าพวกเราทุกคนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะขับเคลื่อน และพัฒนาลูก ๆ ไปสู่เป้าหมายในอนาคต

และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้นักเรียนทุกคนนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และอวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในเส้นทางที่นักเรียนทุกคนปรารถนา

ตลอดระยะเวลาที่ทางโรงเรียนเปิดเรียนภายใต้มาตรการ Sandbox Safety Zone in School ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาที่เปิดเรียนแบบ On site ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา นั้น คณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้ร่วมแรง ร่วมใจขับเคลื่อนตามมาตรการ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน บรรลุตามเป้าหมาย นักเรียนคณะครู และบุคลากรทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิด 100 % ทั้งนี้งานอนามัย ได้สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองด้วยการให้นักเรียนตรวจ ATK ผลปรากฎว่านักเรียนทุกคนปลอดภัย กลับบ้านสู่อ้อมกอดของผู้ปกครองอย่างอบอุ่น

อีกทั้งยังมอบชุดคอนโดเห็ด ตามโครงการเพาะเห็ด เติมฝัน สร้างอาชีพ ให้แก่นักเรียนในโครงการ นำกลับไปเพาะเลี้ยงที่บ้าน เพื่อนำไปประกอบอาหารในครัวเรือน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท CPF ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน/กลุ่มบริหารวิชาการ

เรียบเรียง : ศิริวรรณ ขวัญวงค์

ภาพ/วีดีโอ : เกศรา อุทยานวิชา/วิรัตน์ เปลี่ยมไธสง

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร

facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล

เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th

Youtube : NMP Channal

Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

 

Post Views: 59