วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ซึ่งการประเมินดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้กำลังใจและเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย 1. นางวงจันทร์ บุญเรืองอุดม ตำแหน่ง ครู วิทฐานะครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 2. นางสาวณัฐธิดา นูเร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 3. นางสาวอัญอานัณท์ รัตนะดิสรณ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ การประเมินในวันนี้มีผู้ขอรับการประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 5 ราย ประกอบไปด้วย 1. นางสาวจุฑามาศ ลีลาวัฒนพาณิชย์ ตำแหน่ง ครู 2 นางสาริณี สิงห์ใหม่ ตำแหน่ง ครู 3. นางสาวพรทิพย์ โงสันเทียะ ตำแหน่ง ครู 4. นางพัชรินทร์ อาบสุวรรณ ตำแหน่ง ครู 5. นายอัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ ตำแหน่ง ครู ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่ให้คำเสนอะแนะแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้กำลังใจเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ หวังว่าจะนำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในอนาคตต่อไป ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช /เกศรา/อับดลรอหมาน เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป. ————————————————— ✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th youtube : NMP Channel Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

Post Views: 122